اساسنامه انجمن رادیو آماتوری ایران

تبلیغات

تبلیغات

موضوعات

موضوعات

جستجو

جستجو

پیوندهای روزانه

پیوندهای روزانه

لینک دوستان

لینک دوستان

صفحات جانبی

صفحات جانبی

امکانات جانبی

امکانات جانبی

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 622
بازدید دیروز : 2568
بازدید هفته : 13495
بازدید ماه : 126578
بازدید کل : 1292986
تعداد مطالب : 673
تعداد نظرات : 119
تعداد آنلاین : 1

اساسنامه انجمن رادیو آماتوری ایران

1
این اساسنامه، الگوئی است که براساس مادة 41 آئین نامه اجرائی (مصوب هیئت وزیران مورخ
1361/11/13 ) مادة 13 "قانون استفاده از بیسیمهاي اختصاصی و غیرحرفهاي (آماتور)" (مصوب
1345/11/5 ) تهیه شده است.
اساسنامه انجمن رادیوآماتوري {نام انجمن}
فصل اول کلیات
ماده 1 نام انجمن و تعاریف انجمن:
-1-1 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی : سازمان تاسیس شده به موجب لایحه
1380 دولت در مورد وظایف و اختیارات و تغییر نام /05/ 22815 مورخ 21 / شماره 23886
وزارت پست تلگراف تلفن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که در ماده 7 آن اشاره به
تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیو یی و اختیارات آن اشاره شده است که در این
متن به اختصار سازمان نامیده میشود.
-2-1 نام انجمن : نام این انجمن به نام انجمن رادیوآماتور {نام انجمن} خوانده میشود که در این متن
به اختصار انجمن نامیده خواهد شد.
-3-1 انجمن: عبارت است از مرکز تجمع رادیوآماتورهاي مجاز و علاقمندان که بمنظور تبادل نظر
فنی و اشاعه فن رادیوآماتوري و کمک به رشد و بروز استعدادهاي نهفته طبق اساسنامهاي که به
تصویب سازمان میرسد ، تاسیس میشود. این انجمن متشکل از افراد صاحب فن در حوزه
ارتباط رادیویی، بدون هیچگونه نظر انتفاعی و سیاسی که هر کدام از این افراد موفق به دریافت
پروانه رادیوآماتوري از سازمان شده که میتوانند به انجام آزمایشات رادیویی بمنظور پیشبرد علم
رادیو الکترونیک اقدام نماید.
تبصره انجمن یک نهاد سیاسی نیست و کاملا خصوصی با اهداف علمی و آموزشی میباشد.
-4-1 رادیوآماتور: کسی است که بخاطر علاقه به فن ارتباط رادیویی و بدون هیچگونه نظر انتفاعی و
سیاسی با دریافت پروانه رادیوآماتوري از سازمان به انجام آزمایشات رادیویی بمنظور پیشبرد علم
رادیو الکترونیک اقدام مینماید.
2
-5-1 ایستگاه رادیوآماتوري: عبارت است از مجموعه ثابت یا متحرکی است که از یک یا چند
دستگاه فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه به آن فراهم شده و پس از صدور پروانه با مسئولیت
یک رادیوآماتور که از طرف انجمن انتخاب شده و زیر نظر این انجمن میباشد تاسیس و
بمنظور برقراري ارتباط موصوف با سایر رادیوآماتورها صادر میشود.
-6-1 پروانه رادیوآماتوري: اجازه نامه اي است که از طرف سازمان به اشخاص حقیقی براي اشتغال به
کارهاي رادیوآماتوري صادر میگردد.
-7-1 گسترة جغرافیائی: محدودة جغرافیایی مشخص شده توسط منحنیهاي بستهاي که توسط سازمان
براي تعیین گسترة فعالیت هر انجمن ترسیم میشود. انجمن فقط در این گستره اجازة عضو گیري
و تاسیس باشگاه خواهد داشت.
-8-1 باشگاه رادیوآماتور: باشگاه رادیوآماتوري زیر نظر انجمن بوده و خود داراي اساسنامه اي
مستقل میباشد که باید مطابق با اساسنامه و قوانین انجمن وسازمان بوده . مسئولان باشگاه را
انجمن با تایید سازمان تعیین می نمایند
-9-1 موسسۀ غیر انتفاعی:
ماده 2 محل انجمن و گسترة فعالیت:
دفتر مرکزي انجمن در {آدرس انجمن}است. این انجمن میتواند پس از دریافت موافقت مکتوب
سازمان باشگاههایی را در گسترة جغرافیائی اجازه داده شده ایجاد نماید.
تبصره : این باشگاهها نیز علاوه بر قوانین موجود در انجمن باید تمام قوانین ومقررات مصوب سازمان
تنظیم قوانین و مقررات رادیویی و سایر قوانین و مقررات مرتبط کشور را رعایت کنند.
فصل دوم اهداف و وظایف
ماده 3 اهداف انجمن عبارتند از:
انجمن فوق به منظور ایجاد و گسترش فعالیتهاي رادیوآماتوري در جمهوري اسلامی ایران تاسیس شده
که یک موسسه غیر انتفاعی بوده و موارد زیر جزو اهم اهداف آن میباشد:
-1-3 تشویق و ترغیب افراد به فعالیتهاي رادیوآماتوري؛
-2-3 تهیه و تدوین دستورالعملهاي فنی و ارتباطی در چهار چوب قوانین و مقررات جمهوري اسلامی
ایران جهت فعالیت باشگاههاي تاسیس شده زیر نظر انجمن، پس از تایید سازمان؛
3
-3-3 کمک و مشاوره و برنامه ریزي جهت ایجاد و توسعه باشگاه در گسترة جغرافیائی اجازه داده
شده به منظور رسیدن به اهداف عالی رادیوآماتوري و افزایش سطح کیفی و فنی رادیوآماتوري
در کشور؛
-4-3 انتشار مجله رسمی مرتبط؛
-5-3 ارائه و اثبات شایستگی هاي رادیوآماتورها به جامعه؛
-6-3 همکاري با سازمان جهت برگزاري امتحانات دورهاي و تسهیل در صدور پروانههاي
رادیوآماتوري؛
-7-3 همکاري و هماهنگی با تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات رادیوآماتوري داراي مجوز و
معرفی افراد صاحب صلاحیت به رادیوآماتورها؛
-8-3 برقراري ارتباط و همکاري با سازمانهاي بین المللی در راستاي اهداف اساسنامه با اطلاع سازمان؛
-9-3 همکاري و تشریک مساعی با انجمنهاي رادیوآماتوري داخلی و با انجمنهاي رادیوآماتوري سایر
کشورها به منظور گسترش و پیشرفت فعالیتهاي رادیوآماتوري با اطلاع سازمان تنظیم قوانین
ومقررات رادیویی؛
-10-3 ایجاد و مدیریت باشگاههاي زیر مجموعه در رابطه با فعالیتهاي امداد و نجات؛
-11-3 برگزاري و شرکت در مسابقات منطقهاي، کشوري، جهانی در رابطه با فعالیتهاي
رادیوآماتوري تحت نظارت مستقیم سازمان؛
-12-3 آموزش افراد علاقمند و کمک به آنها در جهت پیشرفت در زمینه رادیوآماتوري؛
فصل سوم عضویت:
ماده 4- شرایط عضویت در انجمن رادیوآماتوري ایران :
الف) اعتقاد به مبانی نظام جمهوري اسلامی ایران
ب) داشتن حداقل شانزده سال تمام
پ) قبولی در آزمون
ت) قبول و تعهد اجراي مقررات این اساسنامه و سایر قوانین مرتبط
ث) نداشتن پیشینه کیفري که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد
تبصره 1- دارندگان پروانه رادیوآماتوري مبتدي می توانند در باندهاي آماتوري موجود در جدول
تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوري اسلامی ایران با حداکثر توان متوسط ارائه شده در
آن می توانندکار نمایند.
تبصره 2- انجمن رادیوآماتوري ایران داراي دونوع عضو اصلی و وابسته می باشد.
4
ماده 5 - عضو اصلی :
تمام کسانی که داراي پروانه رادیوآماتوري معتبر میباشند به شرط تابعیت ایرانی داشتن میتوانند با پر
کردن فرم عضویت مربوطه، تایید هیئت اجرایی انجمن وپرداخت حق عضویت به عنوان عضو اصلی
انجمن در کلیه جلسات عمومی انجمن شرکت نموده و ضمن داشتن حق راي امکان کاندید شدن براي
احراز پستهاي موجود در انجمن را نیز دارند .
ماده 6 - عضو وابسته :
هر شخص حقیقی علاقمند به فعالیتهاي رادیوآماتوري میتواند با پر کردن فرم عضویت، تایید هیئت و
پرداخت حق عضویت اجرایی به عنوان عضو وابسته انجمن در کلیه جلسات عمومی انجمن شرکت
نماید اما در جلسات حق راي ندارد .
تبصره 1- هر شخص حقیقی علاقمند به فعالیتهاي رادیوآماتوري غیر ایرانی بعداز احراز هویت از نیروي
انتظامی و وزارت امور خارجه می توانند با پر کردن فرم عضویت ،به عضویت انجمن بدون حق
راي در جلسات در آید.
تبصره 2- اعضاي وابسته انجمن چنانچه حائز شرایط عضویت اصلی را داشته باشند میتوانند درخواست
کتبی خود را مبتنی بر تغییر وضعیت از عضو وابسته به هیئت اجرایی ارسال نمایند .
فصل چهارم ارکان انجمن:
ماده 7- ارکان انجمن عبارتند از:
-1-7 مجمع عمومی
-2-7 هیئت اجرایی
-3-7 دبیر (رئیس) انجمن
-4-7 بازرسان
-5-7 باشگاه هاي زیر نظر انجمن
-6-7 کمیته هاي تخصصی
ماده 8 مجمع عمومی بالاترین مقام تصمیم گیري در انجمن است که متشکل از کلیه
اعضاي انجمن است.
-1-8 جلسات مجمع عمومی عادي هر یک سال یکبار تشکیل می شود.
5
-2-8 مجمع عمومی فوق العاده در صورت ضرورت و به درخواست دبیر انجمن و تایید هیأت اجرایی
تشکیل می شود.
-3-8 جلسات مجمع عمومی عادي با حضور حداقل نصف به علاوه یک کل اعضاي انجمن رسمیت
مییابد.
-4-8 تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آراء (نصف به اضافۀ یک) به تصویب میرسد.
ماده 9 وظایف مجمع عمومی
-1-9 استماع گزارش دبیر، هیأت اجرایی و بازرسان در خصوص فعالیتهاي انجام شده و ارزیابی آنها
-2-9 بررسی و تصویب سیاستهاي کلی و برنامه هاي انجمن
-3-9 تائید تغییرات پیشنهادي در مفاد اساسنامه و ارائه آن به سازمان
-4-9 انتخاب دبیر، اعضاي اصلی و علی البدل هیأت اجرایی، بازرسان و برکناري آنها در صورت لزوم
-5-9 تصویب بودجه و ترازنامه سالانه انجمن
-6-9 بررسی وتصویب مقررات اداري و مالی و معاملاتی انجمن
-7-9 تصویب میزان حق عضویت اعضا بعد از تصمیم گیري هیئت اجرایی
-8-9 انحلال انجمن
تبصره تصمیمات مجمع عمومی با حداقل رأي دوسوم کل اعضاي حاضر مصوب تلقی می شود.
ماده 10 -هیئت اجرایی و وظایف این هیئت
-1-10 به منظور اجراي سیاستها و برنامه هاي انجمن و تحقق اهداف آن هیأتی به نام هیأت اجرایی
تشکیل می شود. هیأت اجرایی داراي پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل است.
تبصره - اعضاي علی البدل باید در تمام جلسات حضور داشته باشند.
-2-10 اعضاء هیئت اجرائی بعد از معرفی کاندیداها و راي گیري در مجمع عمومی پس از کسب
اکثریت آرائ مجمع انتخاب خواهند شد.
-3-10 مدت فعالیت اعضاي انتخاب شده دو سال است که هر عضو اصلی می تواند براي حداکثر سه
دوره متوالی عضو هیئت اجرایی باشد .
-4-10 هیئت اجرایی مسئول و مجري تصمیمات کلی گرفته شده توسط مجمع عمومی میباشد.
-5-10 در موارد غیبت هر یک از اعضاي هیئت اجرایی ، عضو غائب میتواند حق راي خود را به
عضو دیگر هیئت تفویض نماید که این امر حتما باید بصورت کتبی باشد.
6
-6-10 بعد از انتخاب پنج عضو هیئت اجرایی ، این هیئت حداکثر یک ماه فرصت دارد تا پس از
بررسی و مشورت و در نهایت راي گیري ، یکی از اعضاي خود را بعنوان رئیس هیئت اجرایی ،
عضو دیگري را به عنوان منشی، عضو دیگري را بعنوان حسابدار و دو نفر دیگر را بعنوان اعضاي
اصلی هیئت کتبا به مجمع و کلیه اعضاي انجمن معرفی نمایند .
-7-10 در صورتیکه معرفی سمت اعضاي هیات اجرائی و مسئولیتهاي تفویضی در مدت زمان ذکر
6 صورت نپذیرد، هیئت اجرائی باید دلالیل تاخیر را بلافاصله به صورت مقتضی - شده در بند 10
(خبرنامه، مجله ، سایت و . . . ) به اطلاع کلیه اعضا رسانده و حداکثر تا دو هفته بعد نسبت به
انتشار لیست نهایی اقدام نماید.
7 توسط هیئت اجرایی مجاز نبوده و به معناي - -8-10 تاخیر بیش از دو هفته در انجام تکالیف بند 10
انحلال هیئت اجرائی انتخاب شده میباشد که در صورت بروز چنین وضعیتی باید مجددا هیئت
اجرایی قبلی در اولین فرصت مجمع فوق العاده تشکیل داده و نسبت به انتشار لیست نهایی اقدام
نماید. در این حالت هیچ یک از اعضاي قبلی حق شرکت در راي گیري جدید (به عنوان
کاندیدا ) را نخواهند داشت.
-9-10 تصویب آیین نامه هاي اجرایی
-10-10 تعیین اعضاي کمیته هاي تخصصی و تشکیل این کمیته ها و نظارت بر فعالیت هاي آنها
-11-10 نظارت بر مجموع فعالیت هایی که به تایید انجمن انجام می شود از جمله برگزاري سمینارها،
میزگردها و جلسات سخنرانی در چهارچوب اهداف و سیاستهاي انجمن
-12-10 بررسی و مطالعه و تائید پیشنهادهاي دبیر انجمن در خصوص خط مشی، برنامه و بودجه
سالانه، ترازنامه مالی، گزارش عملکرد و تاسیس باشگاهها جهت ارائه به مجمع عمومی
-13-10 تصویب ضوابط قبول هدایا و کمکهاي بلاعوض
-14-10 تهیه و تصویب تشکیلات اجرایی انجمن در چهارچوب اساسنامه، قوانین سازمان و کشور
-15-10 بررسی میزان حق عضویت اعضا و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
-16-10 در صورت قصور یا تخلف هیئت اجرایی از مسئولیتهاي خود ، چنانچه سه نفر از اعضاي این
هیئت در خواست نماید ، با فراخوان عمومی مجمع فوق العاده تشکیل میشود و موارد باستحضار
همگی اعضا خواهد رسید . با این حال پس از استماع گزارشات و دفاعیه هیئت اجرایی،
راي گیري از مجمع به عمل خواهد آمد که در صورت عدم راي کافی (نصف به اضافه یک)
هیئت منحل شده و هیئت جدید پس از راي گیري در مجمع انتخاب خواهد شد.
-17-10 جلسات هیئت اجرایی بنا به نظر اعضاي هیئت میتواند در زمانهاي مشخص با طول زمانی
دلخواه تشکیل شود ولی در هر صورت فاصله بین دو جلسه نباید از دو ماه بیشتر باشد .
7
-18-10 غیبت بیش از سه جلسه متوالی اعضاء هیئت اجرایی به هر دلیلی باعث لغو عضویت شده و به
جاي آن عضو علی البدل ابقاء خواهد شد .
-19-10 در مواردي که وضعیت ضروري پیش آید هیئت اجرایی می تواند جلسات فوق العاده مجمع
را یک ماه قبل با اعلان قبلی تاریخ مجمع عمومی فوق العاده اعلام نماید که شرکت دو سوم از
اعضاء بزاي زسمی بودن جلسه الزامی است .
-20-10 پس از یکبار دعوت ، دعوت دوم که باید بفاصله حداقل ده روز و حداکثر بیست روز از
تاریخ فراخوان اول مجمع دوم باید تشکیل شود که با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد
یافت.
-21-10 تغییرات اعمال شده باید در نهایت در یکی از جلسات عادي انجمن (فقط در جلسات دو
سالانه) مطرح شده و چنانچه بیش از دو سوم اعضاي حاضر در جلسه موافقت نماید ، اصلاحات
و تغییرات قانونی خواهد شد.
-22-10 چنانچه هر یک از اعضاي اصلی یا وابسته انجمن بدلیلی تمایل به ادامه عضویت نداشت ،
میتواند کتبا درخواست خود را به هیئت اجرایی به شرط تسویه حسابهاي مالی عضو مربوطه باید
با درخواست عدم عضویت موافقت نماید .
-23-10 چنانچه هیئت اجرایی تشخیص دهند که عضویت یک شخص مطابق با این اساسنامۀ نمی-
باشد بدون توجه به تمایل یا عدم تمایل شخص میتوانند موضوع را در اولین جلسه عمومی
انجمن مطرح نموده و به شرط تصویب مجمع عمومی ، عضویت شخص باطل خواهد شد .
ماده 11 دبیر انجمن
-1-11 دبیر انجمن مجري مصوبات هیأت اجرایی و بالاترین مقام اجرایی انجمن و مسئول حسن انجام
کلیه امور، هدایت فعالیتها و حفظ حقوق و منافع بر طبق مفاد اساسنامه و آیین نامه آن میباشد.
ماده 12 شرح وظایف و اختیارات دبیر انجمن
-1-12 مسئولیت ایجاد ارتباط و تماس و مکاتبه با کلیه اشخاص حقیقی و مراجع رسمی دولتی و
غیردولتی
-2-12 پیشنهاد سیاست، خط مشی، برنامه و بودجه سالانه، ارائه گزارشهاي عملکرد، ترازنامه، پیشنهاد
تاسیس باشگاه ها در گستره جغرافیایی تعیین شده از طرف سازمان و آیین نامه هاي مورد نیاز به
هیأت اجرایی
-3-12 تنظیم، هدایت و انجام امور انجمن در قالب برنامه ها و بودجه مصوب
-4-12 صرف هزینه در امور محوله مطابق مقررات انجمن
8
-5-12 انجام سایر وظایف محوله از طرف هیأت اجرایی
تبصره دبیر انجمن کلیه وظایف فوق را بین اعضا و هیأت اجرایی تقسیم کرده و با همکاري این
هیأت، این وظایف را انجام خواهد داد.
ماده 13 بازرسان انجمن
-1-13 انجمن داراي دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) است که به وسیله مجمع عمومی براي مدت
دو سال به منظور نظارت بر کلیه امور انجمن انتخاب می شوند. انتخاب مجدد هر یک از بازرسان
بلامانع است.
ماده 14 وظایف و مسئولیتهاي بازرسان
-1-14 رسیدگی به ترازنامه و سایر گزارشهاي مالی، تهیه گزارش کتبی و اظهار نظر در مورد عملکرد
هیأت اجرایی و دبیر انجمن. گزارش مذکور باید پانزده روز قبل از اجلاس مجمع عمومی در
اختیار آنان قرار گیرد.
-2-14 بازرسان می توانند براي انجام وظایف خود به کلیه مدارك و اسناد مورد نیاز در انجمن
مراجعه و کسب اطلاع نمایند به گونه اي که در امور اجرایی انجمن وقفه اي ایجاد نشود.
-3-14 حضور بازرسان در جلسه هیأت اجرایی بلامانع است.
ماده 15 - باشگاه هاي زیر نظر انجمن
-1-15 به پیشنهاد هیأت اجرایی و با تصویب مجمع عمومی، انجمن می تواند باشگاههایی در گستره
جغرافیایی تعیین شده از طرف سازمان وابسته به انجمن تاسیس نماید.
-2-15 نحوه مدیریت و محدوده وظایف باشگاههاي تابعه توسط هیأت اجرایی پیشنهاد و در مجمع
عمومی انجمن رادیوآماتوري به تصویب می رسد.
-3-15 هر باشگاه باید داراي یک اساسنامه مطابق با اساسنامه انجمن داشته باشد.
-4-15 هر باشگاه باید فردي را بعنوان مسئول داشته باشد که از طریق خود انجمن و هیئت اجرایی
تعیین می شود.
ماده 16 -کمیته هاي تخصصی
-1-16 انجمن می تواند به منظور پیشبرد اهداف خود کمیته هاي تخصصی تشکیل دهد. ترتیب اعضا
و شرح وظایف کمیته هاي مزبور با پیشنهاد دبیر انجمن و تصویب هیأت اجرایی تعیین خواهد
شد.
ماده 17 -حسابدار
9
-1-17 حسابدار انجمن عضوي از هیأت اجرایی می باشد که مسئول کمیته امور مالی و حفظ و
نگهداري اموال و موجودیهاي نقدي و دریافت حق عضویت از اعضاي انجمن و نیز قبول
کمکهاي مالی و اعانات بلاعوض و سایر عطایایی است که از طرف اشخاص ،موسسات ویا
انجمنهاي رادیوآماتوري دیگر به انجمن پرداخت می شود.
-2-17 وظایف خزانه دار و حدود مسئولیتهاي او از طرف هیأت اجرایی تعیین خواهد شد.
-3-17 کلیه پرداختی ها با امضاي حسابدار و رئیس هیئت اجرایی قابل انجام می باشد.
ماده 18 - نظارت
-1-18 نمایندگان سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی میتوانند با ارائه معرفی نامه و کارت
شناسایی معتبر در هر زمان از ایستگاههاي رادیوآماتوري، باشگاههاي رادیوآماتوري، دفاتر ثبتی
اعم از دفاتر حقوقی وحسابرسی و فعالیتهاي مرتبط انجمن بازدید نماید.
-2-18 تمام فعالیتهاي اداري، مالی، اقتصادي، عملیاتی، ارتباطی، توسعهاي، آموزشی، تحقیقاتی و
محتواي ارتباطات رادیویی انجمنهاي رادیوآماتوري جمهوري اسلامی ایران و باشگاههاي
رادیوآماتوري مرتبط با انجمن تحت نظارت عالیه سازمان میباشد و در صورت بروز هرگونه
تخلف این سازمان حق دارد تا بر اساس قوانین وآیین نامههاي جاري کشور برخورد نماید .
مادة 19 – وظایف مجمع عمومی فوق العاده
2 تشکیل می یابد، انتخاب اعضاي اصلی و علی - وظایف مجمع عمومی فوق العاده که بر اساس مادة 8
8 میباشد. - 8 و بند 9 - البدل هیات اجرائی درصورت به اجرا در آمدن مادة 10
فصل پنجم انحلال انجمن و مقررات مربوط به آن:
ماده 20 - مدت زمان فعالیت انجمن
در صورت عدم انحلال، مدت زمان فعالیت انجمن نامحدود می باشد .
ماده 21 - شرایط انحلال انجمن
در موارد زیر انجمن رادیو آماتور {... } منحل میگردد:
-1-21 بر اساس تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
-2-21 بر اساس راي صادره از طرف مراجع قضایی
-3-21 در صورت گذشت شش ماه از پایان مدت اعتبار هیات اجرائی و عدم تجدید انتخابات
10
-4-21 از تاریخ انحلال انجمن اختیارات مسؤولان خاتمه یافته و هیات منتخب (که از بین مسؤولان یا
اعضا انتخاب میشود) امر تسویه را به عهده میگیرند. بازرسی یا بازرسان انجمن پس از انحلال
عنوان ناظر تسویه را خواهند داشت. مدت ماموریت هیات تسویه از تاریخ انتخاب یکسال خواهد
بود.
-5-21 مسؤولان انجمن موظفند مدارك، دفاتر و اسناد مورد نیاز را در اختیار سازمان قرار دهند.
-6-21 انحلال انجمن موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد پیمانهاي دسته جمعی
منعقد شده قبلی نخواهد بود.
-7-21 در صورت انحلال انجمن کلیه دارائیهاي آن بطور امانت به سازمان تحویل خواهد شد.
ماده 22 - سایر موارد
سایر مواردي که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع مقررات آئین نامه قوانین رادیوآماتوري وزارت
ارتباطات و فناوري اطلاعات و دیگر مقررات مربوطه خواهد بود.
این اساسنامه بصورت الگو در 5 فصل و 22 ماده، 90 بند و 9 تبصره در سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی کشور تهیه شده است. • تاریخ ارسال : شنبه 4 شهريور 1396 ساعت: 12:59
 • نویسنده :

می پسندم نمی پسندم
نظرات()
برچسب ها : ,

مطالب مرتبط


بخش نظرات این مطلببرای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید

نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:ورود کاربران

ورود کاربران

  نام کاربری
  رمز عبور

  » رمز عبور را فراموش کردم ؟
  عضويت سريع

  عضويت سريع

   نام کاربری
   رمز عبور
   تکرار رمز
   ایمیل
   کد تصویری
   پشتيباني آنلاين

   پشتيباني آنلاين

    پشتيباني آنلاين
    آمار

    آمار

     آمار مطالب آمار مطالب
     کل مطالب کل مطالب : 673
     کل نظرات کل نظرات : 119
     آمار کاربران آمار کاربران
     افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
     تعداد اعضا تعداد اعضا : 89

     آمار بازدیدآمار بازدید
     بازدید امروز بازدید امروز : 622
     بازدید دیروز بازدید دیروز : 2568
     ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 62
     ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 257
     آي پي امروز آي پي امروز : 207
     آي پي ديروز آي پي ديروز : 856
     بازدید هفته بازدید هفته : 13495
     بازدید ماه بازدید ماه : 126578
     بازدید سال بازدید سال : 1103617
     بازدید کلی بازدید کلی : 1292986

     اطلاعات شما اطلاعات شما
     آی پی آی پی : 44.220.249.141
     مرورگر مرورگر :
     سیستم عامل سیستم عامل :
     تاریخ امروز امروز :
     خبرنامه

     خبرنامه

      براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود      آخرین نطرات کاربران

      آخرین نطرات کاربران

       AECAEC - درود
       استاد ممنون خیلی خوب و عالی - 1400/10/23
       پرویز مهرزادپرویز مهرزاد - سلام درود جناب عبداحق عزیز بسیار خوشحالم که وب سایت شما با مطالب مفید وعالی فعال شده است.
       پاسخ:باسلام و تشکر از لطف و مرحمت شما دوست عزیز و گرامی - 1400/8/28
       پرویز مهرزادپرویز مهرزاد - سلام ودرود استاد عبدالحق عزیز بسیار خوشحالم که سایت جنابعالی بامطالب جدید وعالی دوباره فعلیتش را شروع نموده است.
       پاسخ:با سلام تذکر بجا و بموقعی بود بسیار متشکرم - 1400/8/28
       ایزدیایزدی - یه مشکلی داره این طرح. کل سلف ها با هم 12. 7 میکرو میشه که با خازن 270 پیکو، فرکانس مرکزی فیلتر 2.7 مگا هرتز می شه. کمترین سلف هم (0.1 میکرو) با همون خازن 270 پیکو 30 مگاهرتز رو رد می کنه. بنا بر این نیازی به خازن های دیگه نیست. دوستان دیگه نظرشون چیه.
       پاسخ:باسلام و تشکر کل خازن ها و سلفها برای فرکانس 1800کیلو که ابتدای باند رادیو اماتوری است کم است و بسختی تنظیم می شود اما برای 3500 بله زیاد است - 1399/8/24
       هومنهومن - سلام .علت استقبال نکردن در خور توجه همین نا واردیست .این مطلب بسیار گنگ و پر از اشتباه هست
       پاسخ: سلام بنده هم ضمن تائید نظر شما درخواست می کنم مطلب کامل تر و بهتر و درست تر را بفرمائید بنده بنام خودتان درج و منتشر نمایم
       پاسخ:https://t.me/joinchat/AAAAAEJj30AwLGIyi_UQ3g مدارات لامپی - 1396/12/17
       علیعلی - سلام شما مکتبی و انقلابی هستید درسته ؟
       پاسخ: سلام بهیچ عنوان و تقریبا هیچ جائی من چنین ادعائی نکرده ام اما این همه شهید و زخمی و جانباز و اسیر و زحمت و فعالیت برای حفظ انقلاب و سرزمین عزیزمان ایران خیلی حرام لقه گی و بی اصل و نصبی می خواهد که چشم خودرا ببندیم و از این اب و خاک حمایت و به این مردم عشق نورزیم حالا شما اسم انرا هرچه دوست دارید بگذارید نظرتان محترم است - 1396/12/17
       هومنهومن - سلام
       بنده یکی از علاقمندان لامپ هستم . و 10 سال اخیر را بر روی مدارات لامپی کار کردم .با سرچ اینجا را پیدا کردم .می خواستم ببینم در زمینه مخابرات فعالیت لامپی در ایران هست ؟
       این مطلب راجب لامپ واقعا توجه مخاطب علاقمند را جلب می کند ؟
       من فکر می کنم نویسنده اصلا راجب لامپ حس خوبی ندارد .عذر خواهی می کنم
       پاسخ:سلام دوست عزیز از صراحت و فصاحت بیان شما خوشحالم مطلبتان راجع به نویسنده مطلب لامپ کمی کم لطفی و شاید سخت گیری در بر دارد نویسنده مطلب استاد عاملی بزرگ رادیو اماتوری ایران هستند و مطلب را بی اندازه ساده و اسان گفتند چون اکثر جوانها از لامپ و ولتاژ کار ان وحشت داشته و تقریبا هیچ نمی دانند اما ظاهرا شما در مورد لامپ مطلع و ازموده هستید لذا برخود نگیرید شما هم اگر در مورد لامپ و یا مطالب استاد عاملی نقد و نظری دارید بسیار خوشحال می شوم مکتوب بفرمایید تا در همان بخش یا در بخش جدید بنام خودتان منتشر شود
       پاسخ:https://t.me/joinchat/AAAAAEJj30AwLGIyi_UQ3g - 1396/12/16
       سعیدیسعیدی - سلام استاد بنده بی جواب ماندم
       پاسخ:با سلام و پوزش از تاخیر طبق تجربه دوستان این مدار به دلیل نامرغوب بودن قطعات نو موجود در بازار معمولا در ابتدا کار نمی کند لذا بتوصیه استاد عاملی بهنر است از قطعات اوراقی رادیو و ضبط ها استفاده شود قطعات معمولا در گیر این رادیو ابتدا ای سی سویچ یا کلید زنی است که یک مدل خاصش برای مدار مناسب است و مدلهای دیگر فرکانس کار و ولتاژشان مناسب نیست درمورد ای سی مدولاتور و دمدولاتور 3028 این ای سی هم بشدت مورد شک و شبهه است در موردی باتعویض 5 عدد ای سی دو عدد که بهتر بود در مدار بکار گرفته شد لذا بهترین روش استفاده از مرحله مرحله و گام بگام کار کردن رادیو است ضمن انکه اگر فرستنده کار بیفتد گیرنده هم کار خواهد کرد و بالعکس لذا شما می توانید مدار را از میکروفون در حالت فرستنده یا بلندگو در حالت گیرنده شروع نمایید و اگر مسیر سیگنال جدا باشد در نقشه شما می توانید از تقویت صدا شروع کرده و به دمدولاتور رفته و سپس به فیلتر و بعد میکسر وی اف او و در اخر به فیلتر تنظیم باند بروید و حد اکثر سیگنال و حساسیت را بدست اورید پس فیلتر های رادیویی یا بقول شما توکو ها قسمت اخر تنظیم و تعقیب مدارتان است اگر شد برای اطلاع شما و سایر دوستان مدار را در حالت گیرنده و فرستنده جدا اراعه خواهم داد یا با رنگ مسیر سیگنال را جدا می کنم که راحت تر باشد اگر شما عضو تلگرام هستید در یکی از گروه های رادیو اماتوری بیایید و مستقیما با دوستان سازنده و استفاده کننده رادیو تماس گرفته راهنمایی شوید اگر نه ادرس ایمیلتان را بدهید تا راهنمای مونتاژ را برایتان بفرستم
       پاسخ:http://py2ohh.w2c.com.br/trx/ararinhamontagem/montandoararinha.htm
       راحل مونتاژ و تست مدار است - 1396/11/5
       سعیدیسعیدی - با سلام خدمت استاد بزرگوارم
       استاد بنده برزیلی رو ساختم ولی نتونستم موفق بشم صدایی دریافت نکردم توکو هارو هم که میچرخونم انگار بی اثر هست .امکان داره این سه تا آیسی مورد داشته باشن؟ از ایران میکرو خریدم
       ممنون میشم راهنمایی بکنید
       پاسخ: سلام خیلی از دوستان برای ای سی ها سوکت گذاشتند چون معمولا بار اول مدار کار نمی کند و این ای سی ها بدلایل مختلف مشکل دارند
       پاسخ: ضمنا شما کدام شهر هستید و اگر علاقمندید با گروههای تلگرامی کار کنید یا ایمیلتونو بفرمایید کمی توضیحات بفرستم - 1396/9/10
       سعید سعید - با سلام استاد
       تو مدار برزیلی یه رله داریم این کارش چیه ؟ مثلا اگر رله فعال بشه چی میشه؟ یه کلید جا گذاری شده براش .
       تو قسمت ورودی موج vfo به 7358 یه cwkeyزده به پایه 3 همین آیسی برای چیه؟
       ce keyسرچ کردم کلید مورس آمد میشه توضیح بفرمایید ممنون میشم .
       پاسخ:با سلام هنگام فشردن کلید PTT روی میکروفون پایه دوم سیم پیچ رله موجود در مدار زمین شده و سر دیگر این رله به مثبت باطری وصل است باعث عملکرد رله شده و لذا دوکنتاکت ان عمل کرده یکی ورودی گیرنده را بزمین وصل می کند تا امواج فرستنده وارد گیرنده نشده و اسیب نرسانند کنتاکت دیگر رله هم ولتاژ مثبت تغذیه را که در حالت معمولی به خط مثبت گیرنده وصل است قطع و خط مثبت فرستنده را فعال می کند +tx cw key بله کلید مورس است که برای کاردر حالت مورس مولد موج جدا داشته که بجای میکروفون کار کرده و سیگنال را ارسال می کند - 1396/4/26

       درباره ما

        به وب سایت من خوش امدید در این مقوله علاقمندم اطلاعاتی از رادیو اماتوری که در ذهن داشته و در حال پاک شدن هستند را یادآوری و بهمراه عکس و مطلب جهت اطلاع علاقمندان درج و در این زمینه هر گونه همکاری و اعلام نظر و بیان ایرادات مزید بر منت خواهد بود.

       کلیه ی حقوق مادی و معنوی سایت مربوط به *** خاطرات راديو آماتوري *** بوده و کپی برداری از آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
       قالب طراحی شده توسط: تک دیزاین و سئو و ترجمه شده و انتشار توسط: قالب گراف